محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات


پیامبر (صلی الله علیه و آله) آرزوی مرگ عایشه را می کرد !!!


ابن ماجه قزوینی از علمای بزرگ اهل سقیفه در سنن ابن ماجه از صحاح سته اهل سقیفه روایت کرده است که:


۱۴۶۵ - ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﯾَﺤْﯿَﻰ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺣْﻤَﺪُ ﺑْﻦُ ﺣَﻨْﺒَﻞٍ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﺳَﻠَﻤَﺔَ ﻋَﻦْ ﻣُﺤَﻤَّﺪِ ﺑْﻦِ ﺇِﺳْﺤَﻖَ ﻋَﻦْ ﯾَﻌْﻘُﻮﺏَ ﺑْﻦِ ﻋُﺘْﺒَﺔَ ﻋَﻦْ ﺍﻟﺰُّﻫْﺮِﯼِّ ﻋَﻦْ ﻋُﺒَﯿْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦِ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻦْ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ ﻗَﺎﻟَﺖْ:

ﺭَﺟَﻊَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﯿْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻣِﻦْ ﺍﻟْﺒَﻘِﯿﻊِ ﻓَﻮَﺟَﺪَﻧِﯽ ﻭَﺃَﻧَﺎ ﺃَﺟِﺪُ ﺻُﺪَﺍﻋًﺎ ﻓِﯽ ﺭَﺃْﺳِﯽ ﻭَﺃَﻧَﺎ ﺃَﻗُﻮﻝُ ﻭَﺍ ﺭَﺃْﺳَﺎﻩُ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺑَﻞْ ﺃَﻧَﺎ ﯾَﺎ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔُ ﻭَﺍ ﺭَﺃْﺳَﺎﻩُ ﺛُﻢَّ ﻗَﺎﻝَ ﻣَﺎ ﺿَﺮَّﮎِ ﻟَﻮْ ﻣِﺖِّ ﻗَﺒْﻠِﯽ ﻓَﻘُﻤْﺖُ ﻋَﻠَﯿْﮏِ ﻓَﻐَﺴَّﻠْﺘُﮏِ ﻭَﮐَﻔَّﻨْﺘُﮏِ ﻭَﺻَﻠَّﯿْﺖُ ﻋَﻠَﯿْﮏِ ﻭَﺩَﻓَﻨْﺘُﮏِ


عایشه می گوید: رسول خدا ‏(صلی الله علیه و آله) از بقیع برگشت و بر من وارد شد و من سرم درد می کرد، و من می گفتم: ای وای سرم، پس رسول خدا ‏(صلی الله علیه و آله) فرمود: ای عایشه بلکه من باید بگویم ای وای سرم. سپس به عایشه فرمود: چه ضرری به تو می رسید اگر قبل از من می مردی و من تو را غسل می دادم و کفن می کردم و بر تو نماز می خواندم و دفنت می کردم!؟


البانی محدث بزرگ وهابیت که به بخاری ثانی شهرت دارد تصریح می کند که سند این روایت حسن است.


سنن ابن ماجه، حدیث شماره ۱۴۶۵


پی نوشت: ای فرزندان عایشه! ای جماعت وحدتی و عمری می توانید بگویید چرا رسول الله آرزوی مرگ عایشه را می کرده؟