محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات


نمونه از جعلیات صوفیه و عرفا


از ویژگی های جالب صوفیه و عرفا این است که آن ها برای تقدس بخشیدن به چرندیات کفرآمیز خود نوشته های خود را به معصومین نسبت می دهند و به آنان دروغ می بندد.


یکی از ملعون ترین این صوفیان ابن عربی است که از اعاظم آنان می باشد

وی کتابی پر از ضلالات دارد به نام فصوص الحکم که در آن انحرافات بسیاری دیده می شود به عنوان مثال تکفیر حضرت ابوطالب علیه السلام

جالب این جاست وی در مقدمه کتاب ادعا می کند که معارف کتاب فصوص الحکم را طی یک مکاشفه از پیامبر (صلی الله علیه و آله) گرفته و به او گفته که آن را بین مردم نشر کن و وی بدون کم و کاست آن را منتشر کرده استجالب تر این جاست که آقای حسن زاده آملی از دلباختگان  ابن عربی نه تنها این جمله وی را رد نکرده و تایید هم می کند و می گوید:

همان طور که شیخ در اول فصوص الحکم گفت که این کتاب را طی یک مکاشفه از پیامبر دریافت کرده و بین مردم نشر کرده است.


الإنسان الکامل فی نهج البلاغة، ترجمه عبدالرضا افتخاری، صفحه ۱۲۳میر حیدر آملی (اولین کسی که صوفیه و تشیع را تلفیق کرد) می گوید برای نبی دو کتاب است یکی نازل شده بر وی و دیگری صادر شده از اواما کتابی که نازل شده قرآن است و اما کتابی که صادر شده است فصوص است.


میر حیدر آملی پس از آنکه خودش را با حضرت سلمان مقایسه کرده و امتیازاتى براى خود بیان مى کند، و می گوید: همان گونه که حضرت رسول صلَّى اللَّه علیه و آله و سلَّم دو کتاب دارد، یکى نازل براى او و دوّم صادر از او، و همان گونه که جناب محیى الدّین هم دو کتاب دارد، یکى نازل و واصل براى او و دیگرى صادر از او، ما (مؤلَّف) هم دو کتاب داریم یکى فایض براى ما ودیگرى صادر از ما.

کتاب نازل براى پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) قرآن و نازل براى شیخ اکبر فصوص الحکم، ونازل براى ما تفسیر المحیط الأعظم است.

وامّا کتاب صادر از پیامبر أکرم (صلی الله علیه و آله) فصوص الحکم، و صادر از محیى الدین عربى فتوحات مکیّه، وصادر از ما شرح فصوص و کتاب نصّ النصوص است.


المقدمات من کتاب نص النصوص فی الشرح فصوص الحکم، صفحه ۱۴۷-۱۴۸اما هدف عرفا برای بیان این موارد چیست؟


آیا جز این است که هیچ دلیل عقلی و برهانی برای اثبات مبانی خود نداشته و می خواهند با بیان اینگونه موارد و مکاشفات واهی مبانی خود را تایید کرده و به کسانی که کورکورانه و با تعصب روی شخصیت ها از آنها پیروی می کنند اثبات کرده و ترویج آن را گسترده تر کنند !؟مجازات دروغ بستن به خدا، پیامبر و ائمه


امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:

دروغ بستن بر خداوند عز و جل ، پیامبر و امامان از گناهان کبیره است.


رسول اکرم فرمودند:

هر کس سخنی را که نگفته ام به من نسبت دهد، حتما در قعر جهنم جای خواهد گرفت.


ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، صفحه ۳۱۶