محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات


نظر مرحوم میرزاى نوری صاحب مستدرک الوسائل درباره ابن عربی:


در علمای عامه و نواصب ناصبی تر از ابن عربی صاحب فتوحات دیده نشده است !!!


خاتمة مستدرک الوسائل، جلد ۲، صفحه ۲۳۹