محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات


طبق روایتی که اهل سقیفه از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کنند عایشه دیگر همسر پیامبر نیست !!!


عده ای شبهه وارد می کنند که روایات طلاق عایشه تنها در کتب شیعه آمده غافل از اینکه در کتب اهل سنت (سقیفه) هم روایاتی وجود دارد که طبق آن عایشه بعد از خروجش بر ضد امیرالمومنین علیه السلام دیگر همسر پیامبر صلی الله علیه و آله نیست.


پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) به همسرانش رو کردند و گفتند:


هرکدام از شماها از خدا ترسید و مرتکب فاحشه مبینه نشد و بر امام زمان خود خروج نکرد همسر من خواهد بود در آخرت.


کنز العمال ، جلد ۱۲، صفحه ۱۴۲ـ۱۴۳، حدیث ۳۴۴۰۱عایشه نه تنها از خدا نترسید بلکه بر امیرالمومنین علیه السلام که امام زمانش بود خروج کرد پس مصداق بارز فاحشه مبینه است که در آیه سی سوره احزاب آمده و پیامبر معنای آن را جنگ بر ضد امیرالمومنین می داند پس عایشه فاحشه مبینه است و دیگر همسر رسول الله نیست.