محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات

بیست حدیث کوتاه و جملات قصار از امیر المومنین علیه السلام در کتاب غرر الحکم تالیف مرحوم عبد الواحد آمدی (۵)


(٨١) الأَناةُ حُسْنٌ

بردباری، زیبایی است.


(٨٢) السَّخآءُ خُلْقٌ

بخشندگی، اخلاق است.


(٨٣) العُجْبُ حُمْقٌ

خودپسندی، ابلهی است.


(٨٤) السَّفَهُ خُرْقٌ

ابلهی، نادانی است.


(٨٥) العِلْمُ کَنْزٌ

دانش، گنج است.


(٨٦) العِبادَةٌ فَوْزٌ

عبادت، پیروزی است.


(٨٧) القَناعَةُ عِّزٌّ

قناعت، آبرومندی است.


(٨٨) الدّینُ حُبُورٌ

دین، خرسندی است.


(٨٩) الیَقینُ نُورٌ

یقین (به خداوند و قیامت) نور (دل) است.


(٩٠) الْإِیمان أَمانٌ

ایمان، ایمنی است.


(٩١) الکُفْرُ خِذْلاٰنٌ

کفر، سرافکندگی است.


(٩٢) الرِّضٰا غَنٰاءٌ

رضا به قضای خداوند) توانگری است.


(٩٣) السَّخَطُ عَنٰاءٌ

خشم، رنج است.


(٩٤) التَّوکُّلُ کِفایَةٌ

اعتماد (بر حق) کفایت کننده است.


(٩٥) التَّوفیقُ عِنٰایَةٌ

موفقیت، خواست خدا است.


(٩٦) الْإِخْلاصُ غَایَةٌ

پاکی، کمال است.


(٩٧) الخَوْفُ أَمانٌ

ترس (از خدا) رستگاری است.


(٩٨) الوِجدٰانُ سُلْوانٌ

به دست آوردن، خرسندی است.


(٩٩) الفَقْرُ أَحْزٰانٌ

فقر، اندوه‌ها است.


(١٠٠) الدَّیْنُ رِقٌّ

وام داشتن، بردگی است.