محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

محسنیون ۱۱۰

دفاع از مکتب اهل بیت و رسواسازی مخالفین

آخرین نظرات

بیست حدیث کوتاه و جملات قصار از امیر المومنین علیه السلام در کتاب غرر الحکم تالیف مرحوم عبد الواحد آمدی (۴)


(٦١) الظَّفَرُ بِالْحَزْمِ

پیروزی با دوراندیشی است.


(٦٢) الحَزْمُ بِالْتَّجارِبِ

دوراندیشی به آزمایش‌ها است.


(٦٣) المَکارِمُ بِاْلمَکارِهِ

ارجمندی به (تحمل) دشواری‌ها است.


(٦٤) الثَوابُ بِاْلمَشَقَّةِ

پاداش، با رنج است.


(٦٥) العُجْبُ هَلاکٌ

خودبینی، تباهی است.


(٦٦) الرِیآ إِشْراکٌ

خودنمایی (ریا) شرک (به خدا) است.


(٦٧) الجَهْلُ مَوْتٌ

نادانی مرگ است.


(٦٨) الَّتوانی فَوْتٌ

سستی، تباهی است.


(٦٩) الشَّهَواتُ آفاتٌ

آرزوها، تباهی‌ها هستند.


(٧٠) اللَّذاتُ مُفْسِداتٌ

لذت‌های شیطانی، تباه کننده‌اند.


(٧١) الأَمانی أَشْتاتٌ

آرزوها تفرقه آورند.


الیَأْسُ حُرٌ

ناامیدی (از مردم) آزادگی است.


الطَمَعُ مُضِّرٌ

طمع، زیان آور است.


(٧٤) المُنْصِفُ کَریمٌ

درست رفتاری، کرامت است.


(٧٥) الظَّالِمُ لَئیمٌ

ستمگر، فرومایه است.


(٧٦) المَعُرُوفُ رِقٌّ

خوبی کمند است.


(٧٧) المُکافاتُ عِتْقٌ

پاداش خوب، آزادگی است.


(٧٨) الصَبْرُ مِلاکٌ

شکیبایی، بنیاد کار است.


(٧٩) الجَزَعُ هَلاکٌ

بی‌تابی، هلاکت است.


(٨٠) التَوَدُّدُ یُمنٌ

دوستداری، فرخندگی است.